Fabian Nyberg

PORTFOLIO

HOLD
2017

EN

INSTALLATION

Opening: 10th of November 2017, Studio 1, Theater Academy, Helsinki

HOLD is a spatial installation. Clear geometric shapes are drawn by the materials in the space. Water is a dominating element in the work. It appears in its natural essence forming the center of the space. As a virtual composition it is projected on the canvas.

The starting point of the work lies in the concept of boundaries. The physical space and the synthetic landscape create a continuum that blurs the boundary between the two. The shape of this relation is determined by the position of the experiencer. The materiality as well as the virtuality of the piece represent this relation. The position of a human being between these two simulations forms a dialogue between the fnite and infnite.

Concept and conveners: Mateus Manninen, Fabian Nyberg

Working group: Mateus Manninen, Eero Nieminen, Fabian Nyberg, Kalle Rasinkangas, Joel Silvennoinen

PICTURES

Photos: Rasmus Särs

SV

INSTALLATION

Vernissage: 10.11.2017, Studio 1, Teaterhögskolan, Helsingfors

HOLD är en rumslig installation. Verkets material tecknar tydliga geometriska former i rummet. Vatten är ett dominant element i verket. Det förekommer i sin naturliga form i rummets mitt. Som en virtuell komposition är det projicerat på den omkringliggande duken.

Verket tar avstamp i gränser som koncept. Det fysiska rummet och det syntetiska landskapet skapar tillsammans en helhet som suddar ut gränsen mellan de två. Formen som detta förhållande tar beror på var åskådaren berinner sig i rummet. Verkets materialitet och virtualitet representerar detta förhållande. Åskådarens positionering mellan dessa simulationer skapar en dialog mellan det ändliga och det oändliga.

Koncept: Mateus Manninen, Fabian Nyberg

Arbetsgrupp: Mateus Manninen, Eero Nieminen, Fabian Nyberg, Kalle Rasinkangas, Joel Silvennoinen

BILDER

Foton: Rasmus Särs

FIN

INSTALLAATIO

Avajaiset: 10.11.2017, Studio 1, Teatterikorkeakoulu, Helsinki

HOLD on tilainstallaatio. Teoksen materiaalit piirtävät tilaan selkeitä geometrisiä muotoja. Hallitsevan elementin teoksessa muodostaa vesi. Vesi esiintyy luonnollisessa olemuksessaan tilan keskiöksi asettuvassa altaassa, sekä virtuaalisena sommitelmana heijastettuna kankaalle.

Teoksen lähtöasetelma viriää rajan käsitteestä. Fyysinen tila ja synteettinen maisema luovat jatkumon, joka hälventää näiden kahden välistä rajaa. Tämän suhteen muoto määrittyy kokijan aseman mukaan. Aineellinen kokonaisuus sekä digitaalinen kuva- ja äänimaisema esittävät saman asetelman. Ihmisen paikka näiden kahden simulaation välissä alustaa vuoropuhelun rajallisen ja rajattoman välille.

Konsepti: Mateus Manninen, Fabian Nyberg

Työryhmä: Mateus Manninen, Eero Nieminen, Fabian Nyberg, Kalle Rasinkangas, Joel Silvennoinen

KUVAT

Valokuvat: Rasmus Särs